Ochrana osobních údajů & Cookies

Společnost Savills se zavazuje zajistit, že vaše soukromí je chráněno a naše používání vašich osobních údajů se řídí tímto oznámením o Ochraně osobních údajů. Na této stránce je míněno výrazy "Savills", "naše" a "my" společnost Savills CZ s.r.o., IČO 055 61 281, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265898, která shromažďuje a zpracovává vaše informace způsobem stanoveným v tomto oznámení o Ochraně osobních údajů. Jakýkoli odkaz na výrazy "vy" nebo "vaše" odkazuje na kohokoli, koho osobní údaje zpracováváme.

1. Úvod

Naše zpracování vašich osobních údajů se bude řídit tímto oznámením o Ochraně osobních údajů.

Společnost Savills shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné, a vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje budou sdíleny s jinými osobami pouze v souladu s tímto oznámením o Ochraně osobních údajů.

Toto oznámení o Ochraně osobních údajů vysvětluje;

 • Co jsou osobní údaje  
 • Jak shromažďujeme osobní údaje
 • Jaké osobní údaje shromažďujeme
 • Jak zpracováváme vaše osobní údaje
 • Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů
 • Jak sdílíme vaše osobní údaje
 • Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje
 • Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje
 • Přeshraniční převody vašich osobních údajů
 • Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům
 • Jak podat stížnost a jak nás kontaktovat

Pokud se změní způsob používání vašich osobních údajů, bude toto oznámení o Ochraně osobních údajů aktualizováno.

2. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které nám o vás něco říkají. Můžou obsahovat informace jako jméno, kontaktní údaje, datum narození, údaje o bankovním účtu nebo jakékoli informace o vašich okolnostech, které nám umožní vás identifikovat.

Některé osobní údaje jsou podle právních předpisů o ochraně údajů klasifikovány jako "zvláštní" údaje. To zahrnuje informace týkající se zdraví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo politických názorů a sexuální orientace. Tyto informace jsou citlivější a potřebujeme další odůvodnění pro shromažďování, ukládání a používání tohoto typu osobních údajů. Existují rovněž další okolnosti, za kterých je dovoleno shromažďovat a používat údaje o odsouzení za trestné činy.

Veškeré informace o osobních údajích uvedené v tomto oznámení o Ochraně osobních údajů se uplatní jak na osobní údaje jakož i na případné zvláštní kategorie osobních údajů.

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Kdykoli s námi budete spolupracovat, shromáždíme vaše celé jméno a kontaktní údaje (jako například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu).

Pokud poskytneme službu vám nebo vaším jménem, shromáždíme v případech, kdy jsme tak povinni učinit na základě platných právních předpisů, informace týkající se vaší totožnosti, což bude alespoň jedna forma fotografické identifikace (např. pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz) a jedna forma dokumentace s vaším místem pobytu.

Rovněž si můžeme potvrdit, zda máte v Savills nějaké příbuzné nebo osoby blízké, abychom mohli vzít v úvahu případný střet zájmů a zjistit, jak s ním naložit v souladu s našimi povinnostmi vyplívajících pro nás z právních předpisů či interních pravidel.

V závislosti na službě, kterou vám poskytneme, můžeme také shromažďovat další osobní údaje, které jsou uvedeny níže;

Koupě, prodej, pronájem

Pokud prostřednictvím nás prodáváte nebo pronajímáte nemovitost;

 • Budeme shromažďovat vaše telefonní číslo, které si uchováme, abychom se s vámi spojili ohledně organizace prohlídek a informovali vás o všech přijatých nabídkách tikajících se vaší nemovitosti.
 • Pokud nejste vlastníkem nemovitosti, budeme od vás požadovat podrobnosti o vaší oprávněnosti prodávat nebo pronajímat nemovitost, např. ve formě plné moci, dokumentu prokazujícího, že jste oprávněným statutárním zástupcem nebo opatrovníkem, vykonavatelem závěti nebo správcem z pozůstalosti zemřelého a případně, že byla získána potřebná soudní schválení.
 • V některých případech koupě či prodeje nemovitosti můžeme shromažďovat informace potřebné k vaší identifikaci, abychom splnili požadavky stanovené právními předpisy proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. V tomto ohledu můžeme také shromáždit informace o účelu a zamýšlené povaze transakce, identifikovat vlastnickou strukturu vlastníka nebo příjemce, sledovat naše vzájemné obchodní vztahy, ověřovat zdroj finančních prostředků nebo jiného majetku souvisejícího s transakcí nebo podniknout příslušné opatření k ověření původu vašich aktiv.
 • Pokud spolupracujeme s třetími stranami, jako jsou právní zástupci, developeři a jiné agentské společnosti, může nastat potřeba sdílení těchto dokumentů na základě oprávněných zájmů. Pokud si přejete koupit nemovitost, kterou nabízíme k prodeji, vyžádáme si od vás takové osobní údaje, které se týkají konkrétních požadavků pro danou nemovitost, abychom mohli najít tu nejvhodnější nemovitost pro vás. Budeme také shromažďovat osobní údaje potřebné k vyhledání nemovitosti, a případně k vyjednání nákupu této nemovitosti.

Pokud si přejete pronajmout nemovitost, kterou nabízíme tak uchováme;

 • Specifické požadavky, abychom našli nemovitost, která je vhodná pro vaše potřeby
 • Údaje o vašem bankovní /nemovitostním / podobném účtu, které nám umožní spravovat účet schváleného depozitního vkladu a nastavit platby za pronájem.

Za účelem prevence a odhalování trestné činnosti, podvodů nebo praní peněz můžeme také požadovat shromažďování konkrétních dokladů totožnosti. 

Správa nemovitostí

V případě, že s vámi spolupracujeme a ve vašem zastoupení spravujeme nemovitost, požádáme vás o další kontaktní údaje, kdybychom se s vámi potřebovali spojit mimo pracovní dobu nebo v případě, kdy se bude jednat o záležitost vyžadující vaši okamžitou pozornost.

Pokud jste nájemcem v budově spravované společností Savills, může dojít ke sdílení vašich osobních údajů s vlastníkem nemovitosti, ale učiníme tak jen za předpokladu, pokud jsme nejprve zvážili vaše vlastní práva.

Investiční management

Pokud spolupracujete se společností Savills jako individuální investor, budeme shromažďovat informace potřebné k vaší identifikaci, za účelem splnění požadavků stanovených právními předpisy proti praní špinavých peněz a potírání financování terorismu. Pokud je investorem firma nebo charitativní organizace, je možné, že bude nutné shromažďovat osobní údaje o ovládajících osobách takové organizace a příjemcích plnění od této organizace (beneficientech)

Ostatní  

Pokud se přihlásíte k odběru výstupů z průzkumu trhu, zpráv nebo našich jiných aktuálních přehledů o trhu, pak navíc k výše uvedeným informacím shromáždíme podrobnosti o odvětví, ve kterém pracujete, a jaký typ zpráv byste chtěli obdržet.

4. Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Jaký je právní základ našeho zpracování vašich údajů?

Na základě právních předpisů o ochraně osobních údajů jsme oprávněni používat vaše osobní údaje pouze s vaším svolením, nebo máme-li k tomu jiný zákonný důvod. Při zpracování vašich informací spoléháme na následující zákonné důvody zpracování;

 • Pro zaměstnanecké účely
 • Když potřebujeme informace k uzavření smlouvy
 • Když musíme splnit zákonnou povinnost
 • Pokud je zpracování nezbytné k tomu, abychom vykonali činnosti, které jsou v oprávněném zájmu Savills (nebo třetích stran), a za předpokladu, že vaše zájmy a základní práva a svobody nepřeváží tyto oprávněné zájmy, včetně:
  • Zpracování údajů, které je pro nás nezbytné k propagaci našeho byznysu, značky a výrobků; měření dosahu a efektivity našich kampaní. To zahrnuje občasné zasílání marketingových informací týkajících se vzájemných vztahů.  Tyto informace budou zaslány, pokud jste dali souhlas s jejich zasíláním. Zasílání těchto informací můžete kdykoliv zrušit.
  • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro zlepšení našich znalostí v oblasti nemovitostí, to zahrnuje analýzu a průzkum trhu, abychom lépe porozuměli trendům v oblasti nemovitostí a poskytli lepší znalosti spolu s více přizpůsobenými a relevantními službami pro naše zákazníky v budoucnu.
  • Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro efektivní provoz administrativních a technických aspektů, obvykle zahrnuje: ověření přesnosti údajů, které o vás uchováváme a díky tomu lepší porozumění zákazníkovi; zpracování pro účely administrativní účinnosti, např. když zajišťujeme určité administrativní úkony třetím stranám, které se specializují na takové služby; zpracování pro účely zabezpečení sítí a informací, tj. abychom podnikli kroky k ochraně vašich informací před ztrátou, poškozením, krádeží nebo neoprávněným přístupem nebo abychom vyhověli vašemu požadavku v souvislosti s uplatněním níže uvedených práv.

Za vymezených okolností se můžeme také spolehnout na následující zákonné důvody zpracování:

 • Pokud je zpracování nezbytné k ochraně vašich zájmů (nebo zájmů někoho jiného); a/nebo
 • Pokud je zpracování nezbytné k ochraně veřejného zájmu nebo pro úřední účely

Můžeme také zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů a údaje týkající se odsouzení za trestné činy za následujících okolností:

 • Na základě vašeho výslovného souhlasu, přičemž v rámci žádosti o udělení vašeho souhlasu vám vysvětlíme, za jakým účelem budou tyto údaje zpracovávány.

Konkrétní informace o tom, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány pro příslušné služby, které jste od nás požadovali, jsou uvedeny níže:

Koupě, prodej, pronájem

 • Vaše osobní údaje používáme pro účely v rámci plnění našich závazků vůči vám, a to v případech zprostředkování pronájmu a prodeje vaší nemovitosti a v případě, že jste zájemce nebo nájemce, za účelem sjednání obhlídky, získání zpětné vazby a sjednání smlouvy v případě prodeje a pronájmu pro vás. 
 • Vaše osobní údaje použijeme k provedení due diligence v souladu s dalšími zákonnými nebo regulačními povinnostmi.
 • Vaše osobní údaje budeme sdílet s vaším právním zástupcem a právním zástupcem nebo agenty, kteří jednají za druhou stranu transakce, což je nezbytné pro zprostředkování prodeje nebo nákupu. Vaše osobní údaje budeme také sdílet s jinými agentskými společnostmi a developery v případě potřeby. 
 • Vaše osobní údaje budeme sdílet se třetími stranami referenčních agentur za účelem předcházení a odhalování trestných činů, podvodů a/nebo praní špinavých peněz a ověření vaší vhodnosti k pronájmu nemovitosti.

Správa nemovitostí

 • V případě, že spravujeme vaši nemovitost ve vašem zastoupení, tak ve vybraných případech může být nutné předat vaše osobní informace třetím stranám - dodavatelům, které jsme smluvně zavázali k údržbě vašich nemovitostí.

Investice

 • Pokud pro vás provádíme služby správy portfolia, sdílíme vaše osobní informace s třetími osobami – věřiteli, což je nezbytné, abychom mohli plnit své závazky vůči vám, získat finanční prostředky pro vás a správně řídit a poradit vám s vaší investici do nemovitosti. Pokud využijete našich služeb k investičním účelům, tak shromažďujeme a uchováváme vaše osobní údaje k vedení registru investičních podílů za účelem splnění zákonných požadavků, týkajících se podnikání na kapitálovém trhu.

Finance

Vaše osobní údaje můžeme předat nezávislé společnosti, s níž má společnost Savills „preferovaný dodavatelský“ vztah, a to na základě doporučení v souvislosti se zajištěním financování, které vám umožní získat nemovitost a/nebo poskytovat následující služby;

 • pokud nabýváte nemovitost podle nařízení vlády o poskytování úvěrů mladým rodinám, zveřejníme informace, které je třeba v souvislosti s tímto nařízením poskytnout, abychom ověřili způsobilost a umožnili vám účastnit se a získat výhody z tohoto programu;
 • pokud získáváte služby hypotečního zprostředkování, zveřejníme osobní informace, které jsme povinni předložit věřitelům (a pokud jste uzavřeli hypotéku s vysokou hodnotou, nebo máte úvěr u soukromé banky), abychom splnili naše závazky a vyhledali možnosti vhodného financování;
 • pokud kupujete nemovitost nebo jste klientem pojišťovny, zveřejníme informace, které budou zaslány vybranému seznamu pojišťoven, abychom získali vhodné možnosti pojistných produktů, které splní vaše požadavky.

Jiné použití vašich osobních údajů

 • Pokud bychom prodali jakoukoli část naší společnosti a/nebo ji integrujeme s jinou organizací, vaše informace mohou být zveřejněny našim poradcům a potenciálním zájemcům o koupi nebo společným partnerům a jejich poradcům. Pokud k tomu dojde, budou noví majitelé společnosti oprávněni používat vaše informace pouze stejným nebo podobným způsobem, jak je uvedeno v tomto oznámení o Ochraně osobních údajů.
 • Budeme sdílet osobní informace s dohledovými orgány, vládními nebo nevládními organizacemi, orgány činnými v trestním řízení a se soudy, tribunály a rozhodci, jak to může být čas od času požadováno, abychom splnili naše povinnosti vyplývající z právních předpisů a dalších obecně závazných pravidel;

V případě, že využíváme jiné poskytovatele služeb, kteří zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení (to zahrnuje poskytovatele IT systémů a dodavatele informačních technologií, jakož i agentury pro vyhledávání nebo screening třetích stran pro účely prevence a odhalování trestných činů):

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jakoukoli osobou, pracující ve skupině Savills Group, abychom zajistili plnění svých závazků vůči vám.
 • Vaše osobní údaje budeme uchovávat v našich systémech správy klientů a využijeme je tak, abychom vám poskytli marketingové informace o podobných službách nabízených společností Savills, které jsou oblastí vašeho zájmu. Máte možnost se kdykoli odhlásit od zasílaní těchto informací.

Co se stane, pokud nám neposkytnete požadované informace?

Některé z vašich osobních údajů potřebujeme proto, abychom mohli poskytovat vámi požadované služby. Například:

 • pokud vám zprostředkujeme prodej nemovitosti, potřebujeme znát vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli zasílat aktuální informace o nabídkách a průběhu prodeje: a
 • v případě, že pro vás hledáme nemovitost, která má specifické požadavky, budeme potřebovat další podrobnosti o vašich konkrétních požadavcích, abychom vám mohli najít vhodnou nemovitost;

Také potřebujeme některé informace, abychom mohli dodržovat naše zákonné povinnosti. Například budeme potřebovat doklady vaší totožnosti, abychom splnili naši povinnost zabránit podvodům a praní špinavých peněz.

Pokud nám neposkytnete informace požadované k těmto účelům, nebudeme moci s vámi uzavřít smlouvu a nemusíme tak být schopni vám poskytovat požadované služby nebo v jejich poskytování nadále pokračovat. Vysvětlíme vám, kdy se bude jednat o tento konkrétní případ v okamžiku, kdy od vás dané informace k těmto účelům budeme požadovat.

5. Jak uchováme vaše osobní údaje v bezpečí

Zabezpečení osobních údajů je pro nás velmi důležité a používáme taková opatření, jejichž cílem je zabránit neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, mimo jiné:

 • Soubory našich klientů jsou uloženy v zabezpečených systémech pro řízení vztahů se zákazníky. Přístup na klientské systémy je poskytnut pouze těm osobám, které v rámci své práce vyžadují vaše osobní údaje pro legitimní obchodní účely.
 • Dokumentace v tištěné podobě je bezpečně uložena.

Všechna data jsou umístěna v datových centrech, která mají systémy a ochranu, které chrání proti neoprávněnému přístupu a proti dalším vnějším faktorům, které by mohly poškodit vaše osobní údaje. Existují přísné požadavky na přístup, který je povolen pouze těm, kteří ho nezbytně potřebují.

Přístup k osobním údajům je umožněn pouze zaměstnancům společnosti Savills nebo jiným osobám pracujícím v rámci skupiny Savills na základě jejich potřeby znát tyto údaje. Školení o ochraně osobních údajů je poskytováno všem zaměstnancům společnosti Savills a pracovníkům, kteří mají přístup k osobním údajům.

6. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Doba, po kterou budeme uchovávat vaše osobní údaje, bude záviset na typu poskytované služby, kterou žádáte. Doba uchování může být delší než doba, během které vám poskytujeme služby, nebo když máme zákonnou povinnost uchovávat osobní údaje po delší dobu, nebo pokud je uchovávání údajů zapotřebí pro uplatnění případných nároků.

7. Přeshraniční převody vašich osobních údajů

Můžeme převádět, ukládat nebo zpracovávat vaše osobní údaje mimo Českou republiku a území Evropského hospodářského prostoru (the European Economic Area, dále jen EEA). Pokud jsou vaše údaje předány do země, která nemá odpovídající úroveň ochrany osobních údajů jako je tomu dle právních předpisů České republiky, zajistíme, aby byla zavedena příslušná ochranná opatření ve vztahu k vašim osobním údajům.

Použijeme jedno z těchto ochranných opatření:

 • Převod do zemí mimo EEA, které poskytují zákony o ochraně osobních údajů zajišťujících stejnou úroveň ochrany jako EEA. Další informace naleznete na webových stránkách Evropské komise pro spravedlnost.
 • Uzavření smlouvy s příjemcem, což znamená, že je musí chránit podle stejných norem jako EEA. Přečtěte si více o této skutečnosti na webových stránkách Evropské komise pro spravedlnost.
 • Přenesení do organizací, které jsou součástí programu Privacy Shield. Jedná se o rámec, který stanoví standardy ochrany dat převáděných mezi státy USA a EU. Zabezpečuje, aby byly tyto normy podobné těm, které se používají v rámci EEA. Více informací o ochraně údajů naleznete na webových stránkách Evropské komise pro spravedlnost.

8. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Máte řadu práv ve vztahu k vašim osobním údajům, mezi něž patří právo:

 • Být informován o tom, jak používáme vaše osobní údaje
 • Získat přístup k vašim osobním údajům, které máme k dispozici
 • Požádat o opravu vašich osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nesprávné, neúplné nebo nepřesné
 • Požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
  • Pokud společnost Savills dále zpracovává osobní údaje po uplynutí doby, kdy je to nezbytně nutné pro účel, pro který byly původně shromážděny
  • Pokud se společnost Savills spoléhá na souhlas jako na zákonný důvod pro zpracování a vy odvoláte souhlas
  • Pokud se společnost Savills spoléhá na legitimní zájmy jako zákonný důvod pro zpracování a vy máte námitky proti tomuto zpracování a neexistuje žádný přesvědčivý důvod, který by nám umožnil pokračovat v jejich zpracování
  • Pokud byly osobní údaje zpracovány nezákonně (tj. v rozporu s požadavky právních předpisů o ochraně údajů)
  • Je-li nutné osobní údaje vymazat, aby byly dodrženy zákonné povinnosti
 • Požádat nás o omezení činností týkajících se zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že:
  • Vaše osobní údaje jsou nepřesné
  • Zpracování vašich osobních údajů je nezákonné
  • Osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy požadujete, abychom je nadále uchovali z důvodu možného vzniku, uplatnění nebo obhájení vašeho případného budoucího právního nároku
  • Pokud jste vznesli námitku proti používání vašich osobních údajů
 • Požádat o kopii některých osobních údajů, které jste nám poskytli, v běžně používaném elektronickém formátu. Toto právo se vztahuje k osobním údajům, které jste nám poskytli, které potřebujeme k plněné smlouvy uzavřené s vámi a osobními údaji, kde se spoléháme na souhlas se zpracováním vašich osobních údajů
 • Při zpracování vašich osobních údajů se spoléháme na oprávněné zájmy nebo na vykonávání úkolu veřejného zájmu, aby bylo zpracovávání zákonné. Pokud vznesete námitku, posoudíme ji, abychom zjistili, zda existuje převažující legitimní důvod, který nás opravňuje pokračovat v zpracování vašich osobních údajů
 • Nebýt předmětem rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, která mají právní účinky nebo který by mohla mít na vás podobně významný vliv. 

Pokud byste chtěli uplatnit některá z vašich práv, kontaktujte prosím data@savills.com.

Vezměte prosím na vědomí, že veškeré skutečnosti, týkající se vašich požadavků o uplatnění vašich práv a naše odpovědi na vaši žádost, jsou zaznamenávané, abychom prokázali dodržování našich povinností, týkajících se ochrany osobních údajů a abychom mohli zpracovávat jakékoli dotazy, stížnosti nebo nároky ve vztahu k vaší žádosti. Tento záznam bude uchováván v souladu s pravidly uchovávání informací viz bod 6.

9. Stížnosti a kontaktní údaje

Stížnosti

Pokud máte jakékoli připomínky na způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, obraťte se na komisaře pro vztahy se zákazníky na adrese complaints@savills.com, který se pokusí váš problém vyřešit. Nemůžeme-li vyřešit jakýkoli váš problém, máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu údajů ve vaší zemi (Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky). Pokud potřebujete další informace o tom, jak se obrátit na místní orgán pro ochranu údajů, dejte nám vědět na adrese data@savills.com.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo žádosti týkající se jakéhokoli aspektu tohoto oznámení o Ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu data@savills.com nebo písemně přímo na společnost Savills CZ s.r.o, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1.

10. Použití souborů cookies společností Savills

Co je cookie? 

Soubor cookie je malý textový soubor, který je stažen na váš počítač po návštěvě určitých webových stránek a umožňuje webovým stránkám rozpoznat počítač uživatele. Soubory cookies se používají k tomu, aby pomohly uživatelům efektivněji procházet webové stránky a provádět určité funkce a poskytovat informace majitelům webových stránek.

Jaké soubory cookies používá společnost Savills?

V následující tabulce jsou uvedeny soubory cookie, které tento web používá, a popis jejich fungování. Chcete-li se dozvědět více o souboru cookie, postupujte podle odkazu uvedeného v části Další informace.

gpsLanguageCode

gpsCountryCode

gpsId

Google Analytics

Doubleclick

Facebook

TV Squared

iGo digital

Giosg Live Chat

Jak omezit nebo odstranit soubory cookies?

Třináct souborů cookies, které používáme, jsou nezbytné k tomu, aby části webových stránek fungovaly a byly řádně nastaveny. Můžete smazat a zablokovat všechny soubory cookies z těchto webových stránek, ale uvědomte si, že omezení nebo odstranění souborů cookies může mít vliv na funkčnost webových stránek.

Váš webový prohlížeč vám může umožnit omezení nebo odstranění souborů cookies nastavených těmito webovými stránkami. Funkce nápovědy v prohlížeči by vám měla říci, jakým způsobem lze toto provést. Případně můžete navštívit stránku www.allaboutcookies.org, která poskytuje obecné informace o souborech cookies a o tom, jak v počítači spravovat soubory cookies. 

Chcete-li vyloučit sledování službou Google Analytics na všech webových stránkách, navštivte stránku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.