Podmínky používaní

Tyto webové stránky poskytuje společnost Savills CZ s.r.o, Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 055 61 281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265898. Savills je obchodní název společnosti Savills plc. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s níže uvedenými Podmínkami používání. 

1. Zřeknutí se odpovědnosti

Rádi bychom upozornili, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativního charakteru. Negarantujeme jejich přesnost a vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit obsah zveřejněných informací (včetně těchto podmínek). Aktuálnost těchto Podmínek používání je potřeba kontrolovat při každém prohlížení této webové stránky.

Společnost Savills CZ s.r.o. provozuje tyto webové stránky na základě jejich stávající podoby a neposkytuje žádné prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu týkající se těchto webových stránek nebo obsahu obsaženého na těchto stránkách (včetně jakéhokoli textu, grafiky, inzerce, měření, odkazů nebo jiných položek) a zříká se jakékoli odpovědnosti za taková prohlášení a záruky. Názory vyjádřené na těchto webových stránkách nelze považovat za faktická prohlášení. My, ani žádný jiný přispěvatel na těchto webových stránkách neposkytujeme žádnou záruku, podmínku, závazek ani lhůtu výslovně nebo implicitně, pokud jde o podmínku, kvalitu, výkonnost, přesnost, vhodnost, vhodnost pro účel, úplnost nebo viry neobsahující obsah uvedeného na těchto webových stránkách, nebo že tento obsah bude přesný, aktuální, nepřerušený nebo bezchybný.

Nic na těchto webových stránkách nelze považovat za finanční doporučení. Informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou pobídkou ke koupi akcií spol. Savills plc a nelze je používat k žádnému investičnímu rozhodnutí.

2. Odškodnění

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JSTE PLNĚ ZODPOVĚDNI ZA POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK A ZA VŠECHNY VÝSLEDKY A INFORMACE, KTERÉ JSTE ZDE ZÍSKÁLI. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VŠECHNY ZÁRUKY, PODMÍNKY, ZÁVAZKY, PROHLÁŠENÍ A USTANOVENÍ, TAKTO VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, JSOU VYLOUČENY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY.

Pokud jde o odpovědnost za smrt nebo zranění vyplývající z nedbalosti nebo podvodného omylu, tak my a všichni přispěvatelé na těchto webových stránkách tímto odmítáme v plném rozsahu povoleném právními předpisy brát jakoukoli zodpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo újmu, včetně jakékoli následné nebo nepřímé ztráty či újmy vzniklé v souvislosti s občanskoprávním deliktem, smlouvou nebo jiným způsobem vyplývajícím z a/nebo v souvislosti s vaším přístupem k těmto webovým stránkám, jejich užíváním nebo neschopností používat je. 

3. Duševní vlastnictví

Autorská práva k těmto webovým stránkám a jejich obsahu náleží společnosti Savills CZ s.r.o. Není povoleno vytváření kopie nebo reprodukování těchto webových stránek a ani jejich obsahu. Reprodukování nebo kopírování jakéhokoliv obsahu z těchto webových stránek na jinou webovou stránku není také povoleno. Je povoleno tisknout nebo dočasně ukládat kopie obsahu pro vlastní osobní nekomerční použití. Nelze se odkazovat na tyto webové stránky ani je formulovat bez výslovného souhlasu společnosti Savills CZ s.r.o.

Savills a logo Savills jsou registrované obchodní označení společnosti Savills plc ve Velké Británii a dalších zemích světa. Šíření těchto chráněných označení s výjimkou zobrazení na těchto webových stránek je zakázáno. Nic na těchto webových stránkách by nemělo být chápáno jako udělení jakékoli licence nebo práv k užívání nebo distribuci jakéhokoli obsahu webových stránek bez výslovné písemné dohody.

4. Přerušení a vynechání této služby

Přestože se snažíme zajistit vysoký standard těchto webových stránek a zachovat jejich kontinuitu, internet není vždy stabilním médiem a kdykoli se mohou vyskytnout chyby, opomenutí, přerušení služby či zpoždění. V důsledku toho nepřijímáme žádný trvalý závazek nebo odpovědnost za provozování těchto webových stránek (nebo jejich konkrétní části).

5. Neplatnost

Pokud je některá část našich smluvních podmínek nevymahatelná (včetně jakéhokoli ustanovení, v němž vylučujeme naši odpovědnost vůči vám), nebude ovlivněna vymahatelnost jakékoli jiné části těchto podmínek.

6. Odkazy

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, nad nimiž společnost Savills CZ s.r.o nemá žádnou kontrolu. Společnost Savills CZ s.r.o nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran nebo za jakékoli ztráty, které mohou vzniknout při použití webové stránky třetí strany. Přítomnost odkazu na třetí stranu nemusí nutně znamenat, že společnost Savills CZ s.r.o souhlasí s touto webovou stránkou nebo má vztahy s jejím majitelem.

7. Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky a používání těchto webových stránek se řídí výlučně právem České republiky a veškeré spory vzniklé z těchto podmínek nebo v souvislosti s těmito podmínkami a vaše užívání těchto webových stránek podléhají výlučné jurisdikci soudů České republiky.

8. Ochrana dat

Jsme oprávněni použít vaše osobní údaje v rámci poskytování našich služeb. Podrobné informace o tom, jak budou vaše osobní údaje používány, naleznete v našem oznámení o Ochraně osobních údajů.

9. Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Součástí oznámení o Ochraně osobních údajů jsou také soubory cookie používané těmito webovými stránkami a informace o tom, jak omezit nebo odstranit soubory cookie.